[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Starovice

Starosta obce vyhlásil dne 11.8.2017 konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Starovice.

K O N K U R S

 

 

Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

 

 

Mateřská škola, Starovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti,

 

K přihlášce přiložte:

 

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),

  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

  3. strukturovaný profesní životopis,

  4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 2 normostrany

  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

  6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),

 

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.1.2018

 

Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 4.10.2017 do 16.00 hodin na adresu:

Obec Starovice, Starovice 180, 693 01 Starovice