[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice 6/2018

Starosta obce svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice na čtvrtek 6.prosince 2018 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
 2. Rozpočtové opatření č.9,10,11
 3. Rozpočtové provizorium
 4. Plán inventur
 5. Odpisový plán – obec, MŠ
 6. Jmenování určeného zastupitele pro změny v Územním plánu
 7. Rozpočet DSO Čistý jihovýchod
 8. Odměna za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene EON,-  Starovice,k.NN,Moucha
 10. Pronájem pozemku 335 v k.ú. Starovice
 11. Stočné pro rok 2019
 12. Ceník služeb na rok 2019
 13. OZV 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 14. Kalendář akcí na rok 2019
 15. Starovice - BR4 inženýrské sítě – souhlas s PD ke stavebnímu povolení
 16. RD Starovice – lokalita BR4 – souhlas k územnímu řízení
 17. Mimořádná odměna uvolněný člen zastupitelstva obce (§76 Zákon o obcích 128/2000 Sb.)
 18. Různé
 19. Diskuse
 20. Závěr

Jednání je veřejné. Občané jsou srdečně zváni.