[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č. 2/2020

čtvrtek 11.června 2020 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice

 

Jednání je veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni!

Navržený program:

 1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 1,2,3,4/2020
 3. Dotace MŽP „Starovice – Výsadby podél cyklostezky“
 4. Schválení dodavatele „Výsadby podél cyklostezky“
 5. Nájmy budovy – prominutí nájmu
 6. Směna pozemků - smlouva
 7. Nájem pozemku – Pachtovní smlouva
 8. Prodej pozemku – smlouva
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 56476_10/VB
 10. Smlouva č.1030056888/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 11. Dohoda o pracovní činnosti
 12. Testování sportovních vozidel RALLY 2020
 13. Kolo pro život
 14. Různé
 15. Diskuse
 16. Závěr