[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání zastupitelstva obce Starovice č. 3/2020

čtvrtek 10.září 2020 v 19.00 hod., zasedací místnost Obecního úřadu Starovice

Navržený program:

 1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
 2. Rozpočtové opatření č. 5,6,7
 3. Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod za rok 2019
 4. Závěrečný účet Mikroregionu Hustopečsko za rok 2019
 5. Zpráva finančního výboru za I.pol. 2020
 6. Zpráva kontrolního výboru za I.pol. 2020
 7. Dodatek č.1 ke Smlouvě o pachtu - Zemos
 8. Dodatek č.4 k nájemní smlouvě – Zemos
 9. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005576
 10. JMK Smlouva o právu provést stavbu – Chodník 1.ř.
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330062140/001
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330062595/001
 13. Řád veřejného pohřebiště
 14. Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů
 15. Různé
 16. Diskuse
 17. Závěr


Jednání je veřejné. Občané jsou srdečně zváni.