[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č.5/2018

Starosta obce svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice ve čtvrtek 20.9.2018 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice.

Navržený program:

 

 1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
 2. Rozpočtové opatření č.5, 6, 7
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Žádost obce o pořízení Změny č. 1 ÚP Starovice
 6. Smlouva o pachtu – záměr
 7. Prodej pozemku – záměr
 8. Nákup pozemků
 9. Darovací smlouva
 10. Smlouva č. 1030042350/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Jednání je veřejné. Občané jsou srdečně zváni.