[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Starovice č.7/2017

Starosta obce svolává řádné zasedání Zastupitelstva obce Starovice ve čtvrtek 14.prosince 2017 v 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovice.

Jednání je veřejné, všichni občané jsou srdečně zváni!

Navržený program jednání:

 1. Zahájení – volba zapisovatele, ověřovatelů, program jednání
 2. Rozpočtové opatření
 3. Rozpočtové provizorium
 4. Plán inventur
 5. Odpisový plán – obec, MŠ
 6. Stočné pro rok 2018
 7. Dodatek č.3 k Nájemní smlouvě č.112-01-2010 se společností ZEMOS a.s.
 8. Smlouva o pachtu
 9. Prodej pozemků
 10. Kalendář akcí na rok 2018
 11. Rozpočet DSO Čistý Jihovýchod
 12. Odměna za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 13. Veřejnoprávní smlouva – přestupková komise
 14. Smlouva č.1030038384/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Starovice, k.NN, Zemek
 15. Program rozvoje obce Starovice na období 2018-2023
 16. Smlouva s dodavatelem stavby – Starovice rekonstrukce dešťové kanalizace 3. řádek
 17. Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 18. Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru
 19. Různé
 20. Diskuse
 21. Závěr