[ Skočit na obsah | Skočit k navigaci ]


Volby do Evropského parlamentu

pátek 24.května 2019 14.00 - 22.00 hod.

sobota 25.května 2019 8.00 - 14.00 hod.

volební místnost: Školní jídelna Starovice, č.ev. 216

telefonní spojení do volební místnosti: 724 187 322

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno

 

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení podle § 28 odst. 4 písm. e) nebo potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
 

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

Volič ve volební místnosti obdrží úřední obálku, do které vloží 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.